Kullanım Koşulları

SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI İşbu Hizmet Sözleşmesi (Sözleşme) E-5 Karayolu, Esentepe Mah.
Lapishan Kat:4 No: 4109 - 4110, Kartal/İstanbul adresinde faaliyette bulunan [●] (Bisigortacı.com) ve [●] adresinde faaliyette bulunan [●] (Sigortacı/Sigorta Şirketi) arasında tanzim edilmiştir.

Bisigortacı.com ve Sigortacı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE HİZMETİN KAPSAMI
İşbu Sözleşme, BiSigortacı’nın şirket tanıtımının yapılması amacıyla aşağıda sayılan hizmetlerin verilmesi ve bu hususta tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bisigortaci.com, sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve dijital pazarlama şirketidir.
Bisigortaci.com’un sorumluluğu, sitede belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve uygun sigorta danışmanının yönlendirilmesine aracılık ile sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Bisigortaci.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur.
Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketleri’nin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketi’nin uhdesinde ve sorumluluğundadır.
Bisigortaci.com’dan hizmet alınmış olması, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Bisigortaci.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur.
Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak Bisigortacı.com internet sitesinde yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde Bisigortaci.com’dan bu konuda bir talepte bulunulamaz.
Bisigortaci.com, sigorta şirketlerinin bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez.
Bisigortacı.com aracılığıyla kurulan portföylerin mülkiyet hakkı Sigortacıya/sigorta şirketine ait olmayacaktır. Kesilen poliçelerin ertesi yıl yenilenmesi halinde Bisigortaci.com belirleyecek olduğu kontör tutarı ya da komisyon oranında hak talep edebilir.

Bisigortacı.com sigorta teklifi vermek veya poliçe kesmekle yükümlü değildir. Bisigortacı.com sigorta acentesi veya aracısı değildir.
Bisigortaci.com sigorta arayışı içinde olan kişilere veya şirketlere en yakın sigorta danışmanını yönlendiren bir aracı niteliğindedir. Sigortacının sigortalıya karşı taahhütlerini ve borçlarını yerine getirmemesi dolayısıyla Bisigortacı.com’ a öncülük eden şirket veya ortakların sigortalıya karşı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bisigortacı.com, sigortalılara ve/veya müşterilere çapraz ürün satışları için e-mail, sms, bildirim veya telefon aracılığıyla ticari ileti göndermekte serbesttir. Sigortacı müşteriler/sigortalılar üzerinden herhangi bir hak iddia edemez.
Sigortacı Bisigortacı.com internet sitesinde yer alan profilindeki şirket bilgileri ve logosundan sorumludur. Herhangi bir yanlış bildirim sebebiyle gerek sigortalıların/müşterilerin gerekse de Bisigortacı.com’un herhangi bir zarara uğraması halinde bütün sorumluluk Sigortacıdadır. Herhangi bir şikayet halinde, Bisigortacı.com internet sitesinde yer alan Sigortacı profilini kaldırma hakkına sahiptir.
Sigortacı işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Bisigortacı.com’un doğacak her türlü zarar ve ziyanını karşılamakla yükümlüdür.

ÖDEME
İşbu Sözleşme kapsamında belirlenen hizmetlerin yerine getirilmesi karşılığında Sigortacı [●] tutarında aylık hizmet bedelini her ayın ilk günü Bisigortacı.com’un [●] nezdindeki [●] IBAN numaralı hesabına ödeyecektir.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH
İşbu Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, Taraflarca işbu Sözleşme’de yer alan hükümler uyarınca feshedilmediği müddetçe 1 yıl süre ile yürürlükte kalır. Bu sürenin sona ermesinden 1 (bir) ay öncesine kadar Taraflardan herhangi birince fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde, sözleşme ücret dışındaki şartlar aynı kalmak kaydıyla yenilecektir.
Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal ettiği takdirde, hakları ihlal edilen Taraf söz konusu ihlalin giderilmesi için diğer tarafa işbu Sözleşme’nin tebligata ilişkin hükümlerine uygun bir ihtar göndererek 15 (on beş) günlük süre tanır. Bu süre zarfında söz konusu ihlali giderilmez ise, hakları ihlal edilen taraf Sözleşme’yi haklı sebeple derhal ve tazminatsız olarak feshedebilir ve bu sebeple uğradığı tüm zararları talep edebilir.
Sözleşmesini sona erdirmek isteyen Sigortacı, aldığı üyelik paketinin ya da kontör tutarının (hangisi daha yüksekse) %30‘unu cezai bedel olarak ödemeyi kabul eder. Böyle bir durumda sigortacının aboneliğini sürdürdüğü aylar hesaplanarak kalan üyelik süresine denk gelen tutar sigortacıya geri ödenir.
Taraflar, işbu Sözleşmeyi 1 (bir) ay öncesinden hiçbir gerekçe göstermeksizin yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

GİZLİLİK
Taraflar, aksi işbu Sözleşme veya eklerinde açıkça belirtilmedikçe; işbu Sözleşme’nin imzalanmasından önce veya işbu Sözleşme çerçevesinde veya Sözleşme’de belirlenen amaçlar doğrultusunda birbirlerine ve/veya çalışanları, danışmanları, iş ortakları veya karşı Taraf ile bağlantılı herhangi üçüncü kişilere sağlanan bilgilerin ve Sözleşme’ye konu hizmetlerin sunumu sırasında ya da işbu Sözleşme’nin ifasına ilişkin olarak öğrenmiş olduğu/öğreneceği mali veya ticari her türlü bilgi ve belge ile bu kişiye/kişilere ait yürürlükteki mevzuat kapsamındaki ya da yürürlüğe girecek mevzuat kapsamındaki her türlü kişisel veri de dahil bilgilerin tümünün (Gizli Bilgiler), işbu Sözleşme ve ekleri de dahil (ve yürürlükteki Türk mevzuatı uyarınca izin verilen sınırlarda ticari sır) olarak addedileceğini kabul eder.
Gizli Bilgileri elde eden taraf (Alıcı Taraf); diğer Taraf’ın buna ilişkin olarak açık yazılı izni olmaksızın Gizli Bilgileri hiç kimseye açıklayamaz ve Alıcı Taraf, Gizli Bilgiler’i korumak için gerekli olan, kendi Gizli Bilgileri’ni/ticari sırlarını korumak için gerçekleştirdiği eylemler başta olmak üzere tüm makul önlemleri alır.
Sözleşme’nin işbu hükmünde belirtilen yükümlülükler aşağıdaki verileri kapsamaz:
İlgili delillerle kanıtlanmak şartıyla, Alıcı Taraf’ın kusuru olmaksızın kamuya açık hâle gelen veriler,
Kanun veya ilgili yetkiyi haiz makamlar tarafından öngörülen gereklilikler uyarınca açıklanması hukuken zorunlu tutulan veriler.
Alıcı Taraf, Gizli Bilgiler’e ilişkin burada düzenlenen gizlilik yükümlülüğünün her bir ihlali için söz konusu ihlal sonucunda doğan tüm zararları tazmin eder.
Gizli Bilgiler’in güvenliğine ilişkin olarak belirlenen yükümlülükler, Sözleşme’nin feshi ya da herhangi bir şekilde sona ermesine bağlı olmaksızın Gizli Bilgiler’in aktarıldığı andan itibaren süresiz olarak yürürlükte kalır.

MÜCBİR SEBEPLER
Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, Mücbir Sebep olarak kabul edilir. Mücbir Sebebin gerçekleşmesi halinde, Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme dolayısıyla üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirme yetisi, herhangi bir Mücbir Sebep olayının bir sonucu olarak kısmen etkilenirse, söz konusu Taraf, etkilenmeyen yükümlülüklerinin ifasını yerine getirmeye devam etmekle yükümlü olacaktır. Mücbir Sebep halinin etkisinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi ve etkilenen Taraf’ın bu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde, Taraflar’dan her birinin Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı olacaktır.

TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli ve yasal bir tebligatın sonuçlarını doğuracaktır. Adres değişikliği halinde Taraflar bu değişikliği diğer tarafa noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla 5 (beş) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Değişiklik bildirilmedikçe işbu Sözleşme’de belirtilen adreslere yapılan tebligatlar hukuken geçerlidir. İşbu Sözleşme çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu 18/’üncü maddede sayıldığı üzere, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin her türlü bildirim, ihtar, ihbarlar Noter aracılığıyla yapılacaktır. Bu haller dışında sözleşmeye ilişkin bildirimler tarafların 1inci maddede belirtilen iletişim bilgilerine yazılı olarak elden teslim, alındı teyitli e-posta ya da faks aracılığıyla yapılabilir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme hükümlerinin yetersizliği halinde yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile sair Türk hukuk mevzuatı uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından, yorumlanmasından ve Sözleşme’nin tamamlayıcı nitelikte eklerinden doğacak anlaşmazlık halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra daireleri münhasıran yetkilidir.

DİĞER HÜKÜMLER
Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi sözleşmenin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır. Taraflar’ın bu sözleşmeden kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
Bu Sözleşme’nin imzasından doğacak damga vergisi ve sair mali yükümlülükler [●] tarafından karşılanacaktır. 10 (on) maddeden ibaret işbu sözleşme, [●] tarihinde 1 bir) nüsha olarak Taraflarca akdedilmiş ve bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Adres
Reşitpaşa Mh, Katar Cd.
ARI3 Teknokent No:4 D:1101, 34467
Sarıyer/İstanbul, Türkiye

0212 709 78 56

iletisim@bisigortaci.com